Artikel – Milieu­­­­aspecten voor tijdelijke bemalingen – NOVEMBER 2023

Midden mei 2022. In het nieuws horen we berichten van te weinig neerslag en ernstige droogte. De grondwaterstanden dalen en er wordt opgeroepen om zuinig om te gaan met water. Op de sociale media lezen we: “Maar hier in mijn straat zijn ze al maanden het water aan het oppompen en in de riolering aan het lozen, en ik moet zuinig zijn met water. Dat ze daar eens iets aan doen.”

De droogteproblematiek is de voorbije jaren heel actueel geworden in Vlaanderen. Deze problematiek vertaalt zich onder meer in een daling van de grondwaterstanden. Enerzijds omdat we door onze grote bevolkingsdichtheid een groot waterverbruik hebben t.o.v. de beschikbare waterhoeveelheid. Anderzijds omdat we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld afvoeren en er in het verleden te weinig ingezet is op lokale infiltratie. Grondwateronttrekking in het kader van bouwprojecten heeft hier ook een niet te verwaarlozen aandeel in en de aandacht voor het oppompen van grondwater bij bouwwerkzaamheden is de voorbije jaren dan ook sterk toegenomen. De regelgeving werd aangescherpt. Een erkenning voor boorbedrijven is ingevoerd met bijhorende opleidingsvereisten en rapportageverplichtingen. Richtlijnen voor bemalingen zijn opgesteld. Er zijn bijkomende eisen gesteld aan debietmeters op werven. Het toepassen van de bemalingscascade wordt steeds strikter opgelegd. En tegelijkertijd is het bewustzijn van de alom aanwezige bodemverontreiniging enorm toegenomen, waardoor er veel meer aandacht geschonken wordt aan de kwaliteit van het bemalingswater.

Het aanvragen en verkrijgen van een omgevingsvergunning (klasse 1 en 2) of een akte (klasse 3) voor een bemaling wordt als complex en tijdrovend ervaren, aangezien dit gepaard gaat met uitgebreide studies en onderzoeken voor het bepalen van het bemalingsconcept en het verminderen van de impact op de omgeving. Hierdoor is het aanvragen van een vergunning en het uitvoeren van een bemaling al lang niet meer enkel de verantwoordelijkheid van de aannemer en het erkende boorbedrijf, maar dienen ook private en publieke bouwheren, architecten en studiebureaus hun verantwoordelijkheid te nemen, om een vlotte start en uitvoering van de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken.

Dit populair-wetenschappelijke artikel heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschillende milieuaspecten van grondwaterverlagingen.
Naast de huidige wettelijke basis wordt een overzicht gegeven van verschillende factoren die invloed hebben op het milieu: de invloed van seizoenen en klimaat, bodemverontreiniging, grondwaterkwaliteit en mogelijke verzilting, met betrekking tot de keuze van de bemalingstechniek en de mogelijkheden voor retourbemaling of infiltratie, evenals aspecten met betrekking tot nuttig gebruik en lozingen. De impact op beschermde natuurgebieden, kwetsbare natuur en monumentale bomen en het cumulatief effect van meerdere gedeeltelijke bemalingen zullen ook behandeld worden. Daarnaast zullen enkele voorbeelden van milderende maatregelen voorgesteld worden.

Download het artikel – 

BUILDWISE EMBUILD VLAANDEREN ARTIKEL MILIEUASPECTEN NOV 2023