– 30 november 2022 –

Op 16 november 2022 werd de VLAREM-trein 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor worden een aantal wijzigingen in de regelgeving m.b.t. bemalingen doorgevoerd, bvb. 1. er wordt expliciet vermeld dat het onttrokken volume bemalingswater maximaal beperkt wordt en maximaal opnieuw in de grond gebracht wordt door gebruik van de beste beschikbare technieken, 2. er worden regels voor het ter beschikking stellen van bemalingswater opgenomen, 3. er wordt een definitie voor “verlaging van het grondwaterpeil bij een bemaling” opgenomen, en 4. er wordt de voorafmelding in het DOV-loket van bemalingen klasse 3 verplicht. Punt 1 en 2 treden in werking op een datum bepaald via een ministerieel besluit. Punt 3 en 4 zijn in werking getreden op 27 november 2022 – meer informatie