Wetgeving tijdelijke bemalingen en termijnen voor de vergunningen

– 15 juni 2022 –

Elke bemaling is een ingedeelde inrichting (rubriek 53 van Vlarem II). Dit houdt in dat een omgevingsvergunning klasse 1 of klasse 2 of een melding klasse 3 moet beschikbaar zijn, vooraleer de werkzaamheden kunnen gestart worden. Dit gebeurt via het omgevingsloket.

In een aanvraagdossier voor een vergunning of melding moeten steeds de effecten naar de omgeving onderzocht worden, op basis van de gemodelleerde debieten en het bemalingsconcept, en moet steeds vermeld worden op welke manier zal omgegaan worden met het opgepompte bemalingswater (toepassing van de bemalingscascade).

Een bemaling moet steeds geplaatst worden door een erkend boorbedrijf (discipline 1). De lijst met erkende boorbedrijven is terug te vinden op de website van VMM.

Het toetsingskader voor een bemaling is in de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu van de VMM gegeven. Het toetsingskader controleert of aan alle eisen uit het stappenplan werd voldaan. Dit zowel tijdens de ontwerpfase, de uitvoeringsfase als in de fase van monitoring en nazorg:

Specifiek voor tijdelijke bemalingen voor het verwezenlijken van bouwkundige werken of het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen werd de indeling in vergunningsklassen grafisch uitgewerkt in een stroomschema:

*Een mer is een milieueffectrapportage

De vergunningsklasse van een bemaling hangt in belangrijke mate af van de ligging van de bemaling (bv. in de buurt van een beschermd natuurgebied), het bemalingsdebiet op jaar- en dagbasis en de diepte van de grondwaterverlaging onder het maaiveld.

Bij bemalingen van klasse 3 dient een aktename via het omgevingsloket ingediend worden. Deze aktename wordt binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de dag na het indienen van de melding, verleend door het College van Burgemeester en Schepenen. Indien geen beslissing genomen wordt, wordt de akte na 20 dagen stilzwijgend goedgekeurd. Er is enkel een beroep mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De dag na de melding mag gestart worden met de werkzaamheden.

Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag van klasse 1 en klasse 2 geldt een gewone of vereenvoudigde procedure. Een bemaling voor klasse 1 wordt behandeld door de Deputatie. Een bemaling voor klasse 2 wordt behandeld door het College van Burgemeester en Schepenen.