Bemalings­­­­­­technieken

Diepte­bronnen – infofiche

Een bronbemaling met behulp van dieptebronnen laat toe om de grondwaterstand onbeperkt te verlagen. De pompen worden hiertoe direct in boorgaten geïnstalleerd onder de grondwatertafel. De pomp is in het algemeen binnen een PVC buis geplaatst die over het onderste deel over zekere hoogte gesleufd is.

Filter­bemalingen – infofiche

Verticale filterbemalingen worden toegepast door het aanbrengen van verticale filters in de grond en deze aan te koppelen op een zuigleiding en een zuigerpomp.

Horizontale drainage – infofiche

Horizontale drains worden onder de grondwatertafel ingegraven/gefreesd en aangesloten op een pomp of op een pompput waaruit het water weggepompt wordt.

Open bemalingen

Open bemalingen zijn toegepast voor uitgravingen in weinig doorlatende gronden (klei en leem) of in stabiele rotsmassieven. Het water wordt rechtstreeks vanuit de bouwput verwijderd zonder filters, bronnen of diep aangelegde drains bv. via een gracht en een beperkte pompput.

Beheersings­­­­­­­­­technieken

Optimaliseren / minimaliseren van het opgepompte grond­water­debiet

Het minimaliseren van het te onttrekken grondwaterdebiet kan bv. bereikt worden door het aanwenden van een geavanceerd pompsysteem, waarbij de pompen (automatisch) aangestuurd worden aan de hand van een permanente monitoring van het verlaagde grondwaterpeil.

Met de hydraulische isolatie van de bouwput  zal de toestroom van grondwater uit de omgeving buiten de bouwput sterk beperkt worden.

Retour­bemaling en inflitratie­technieken

Bij een retourbemaling door middel van diepe infiltratie wordt het opgepompte bemalingswater terug in de ondergrond gebracht op een bepaalde afstand van de bouwput en van de bestaande gebouwen in de omgeving. Bij oppervlakte-infiltratie wordt het bemalingswater vanaf het maaiveld via bezinkingsbekkens, infiltratiegrachten, onverzadigde putten, … terug in de bodem gebracht.

Gebruik van niet geretourneerd / geïnfiltreerd grondwater

Het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater in het kader van land- en tuinbouw, bevloeien van parken en groenvoorzieningen is ook een interessant spoor. Vooraleer huishoudelijke toepassingen te overwegen, is het van belang om een goed inzicht te hebben in de milieu-hygiënische waterkwaliteit. Een eerste oriënterend onderzoek heeft alvast aangetoond dat het gebruik van dit type water voor het aanvullen van regenwaterputten niet aan te bevelen is.