Bemalings­­­­­­­technieken

Diepte­bronnen – infofiche

Een bronbemaling met behulp van dieptebronnen laat toe om de grondwaterstand onbeperkt te verlagen. De pompen worden hiertoe direct in boorgaten geïnstalleerd onder de grondwatertafel. De pomp is in het algemeen binnen een PVC buis geplaatst die over het onderste deel over zekere hoogte gesleufd is.

Filter­bemalingen – infofiche

Verticale filterbemalingen worden toegepast door het aanbrengen van verticale filters in de grond en deze aan te koppelen op een zuigleiding en een zuigerpomp.

Horizontale drainage – infofiche

Horizontale drains worden onder de grondwatertafel ingegraven/gefreesd en aangesloten op een pomp of op een pompput waaruit het water weggepompt wordt.

Open bemalingen – infofiche

Open bemaling, meestal uitgevoerd door middel van pompputten, houdt in dat grondwater een uitgraving binnendringt, waarna het vervolgens wordt verwijderd door middel van pomp(en).

Beheersings­­­­­­­­­­­­technieken

Milieuaspecten voor tijdelijke bemalingen

Naast een verstoring van de grondwaterbalans en een daling van de grondwatertafel, zijn er een aantal andere aspecten die dienen te worden beschouwd bij elke geplande grondwaterverlaging zoals zettingsrisico’s, opbarstrisico’s, verplaatsing van verontreiniging, waterkwaliteit, mogelijkheid van verzilting en invloed van oxidatieprocessen. Met uitzondering van zettingsrisico’s en opbarstrisico’s die in feite stabiliteit betreffen zijn deze aspecten gerelateerd aan milieu en natuur. Het artikel “Milieuaspecten voor tijdelijke bemalingen” heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verschillende milieuaspecten van grondwaterverlagingen.

Optimaliseren / minimaliseren van het opgepompte grond­water­debiet

Het minimaliseren van het te onttrekken grondwaterdebiet kan bv. bereikt worden door het aanwenden van een geavanceerd pompsysteem, waarbij de pompen (automatisch) aangestuurd worden aan de hand van een permanente monitoring van het verlaagde grondwaterpeil.

Met de hydraulische isolatie van de bouwput  zal de toestroom van grondwater uit de omgeving buiten de bouwput sterk beperkt worden.

Retour­bemaling en inflitratie­technieken

Bij een retourbemaling door middel van diepe infiltratie wordt het opgepompte bemalingswater terug in de ondergrond gebracht op een bepaalde afstand van de bouwput en van de bestaande gebouwen in de omgeving. Bij oppervlakte-infiltratie wordt het bemalingswater vanaf het maaiveld via bezinkingsbekkens, infiltratiegrachten, onverzadigde putten, … terug in de bodem gebracht.

Gebruik van niet geretourneerd / geïnfiltreerd grondwater

Het gebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater in het kader van land- en tuinbouw, bevloeien van parken en groenvoorzieningen is ook een interessant spoor. Vooraleer huishoudelijke toepassingen te overwegen, is het van belang om een goed inzicht te hebben in de milieu-hygiënische waterkwaliteit. Een eerste oriënterend onderzoek heeft alvast aangetoond dat het gebruik van dit type water voor het aanvullen van regenwaterputten niet aan te bevelen is. De meeste recente resultaten zijn gegeven in het artikel “Milieuaspecten voor tijdelijke bemalingen”.